Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LGD

logotypy programu PROW 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
Nr 3/2020/G

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 31.12.2019 r. do 28.01.2020 r.
Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, przy ul. Pocztowej 9, 14-530 Frombork.
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Formy wsparcia:
W formie refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapisami LSR oraz procedurą wyboru i oceny grantobiorców.

III. Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

IV. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego zadania:
Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LGD.

V. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Cel ogólny: Rozwój społeczności lokalnej obszaru LGD
Cel szczegółowy: Rozwój aktywności społecznej mieszkańców obszaru LGD
wskaźniki obowiązkowe: liczba szkoleń/ liczba osób przeszkolonych/ liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do oczekiwań
wskaźniki pozostałe z LSR: (W4.1) liczba uczestników działań aktywizacyjnych; (W4.1.1) animacja, warsztaty, wydarzenia, inne

VI. Okres, w którym możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego:
Przewidywany okres realizacji zadań od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.


VII. Warunki udzielania wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( T.j. Dz. U. 2019 poz. 664 ) oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

VIII. Kryteria wyboru operacji:
Złożone wnioski będą ocenione wg kryteriów wyboru. Dodatkowo minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru grantu przez LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 10 punktów. 

IX. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia zawiera formularz wniosku o powierzenie grantu.

X. Limit dostępnych środków w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 20 000,00zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100gr)

XI. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:
Dokumentacja, w tym: Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz sprawozdania okresowego/końcowego z realizacji grantu (rozliczenie grantu), formularz wzoru umowy i kryteria wyboru grantu udostępniane są w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 oraz znajdują się na stronie internetowej LGD  www.lgdwysoczyzna.pl

XII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, tel.55 231 12 52, 502 307 086, e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, można również skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego ogłaszanego naboru.

 


Do pobrania:

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. 2019 poz. 664 ).

-Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023

-Procedura wyboru i oceny grantobiorców (wraz z kryteriami wyboru)

-wniosek o powierzenie grantu

-wzór umowy o powierzenie grantu

-sprawozdanie z realizacji grantu

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL