Małe projekty

NABÓR 2014
-
Uwaga!!!
Biuro LGD-Wysoczyzna Elbląska zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działąnia "Małe projekty" (LGD/413-MP/2014). Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2014r (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD Pomorska Wieś 40, 82-316 Milejewo.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności. W przypadku dużego zainteresowania, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Dodatkowo biuro prowadzi, nieodpłatnie, indywidualne konsultacje dot. wypełniania wniosków.
-
NABÓR 2013
W związku z koniecznością ponownej oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr LGD/413-MP/2013, w dniu 20.05.2014r. o godz. 16:00 w siedzibie biura LGD, odbędzie się posiedzenie Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska.
-
Uwaga!!!
Biuro LGD-Wysoczyzna Elbląska zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działąnia "Małe projekty" (LGD/413-MP/2013). Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2013r (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie biura LGD Pomorska Wieś 40, 82-316 Milejewo.
W związku z ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności. W przypadku dużego zainteresowania, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Dodatkowo biuro prowadzi, nieodpłatnie, indywidualne konsultacje dot. wypełniania wniosków.
-
......................................................................................
NABÓR  2012
....................................................................................... 
Nabór 2011
....................................................................................... 
Nabór 2010r
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2010)


I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski należy złożyć w Biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
ul. Szkolna 4, pok. 9.


III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:
- LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,

IV. Limit dostępnych środków wynosi w naborze w zakresie:
„Małych Projektów”- 124’292,00 (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote)


VI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska ,82-316 Milejewo
ul. Szkolna 4; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl
pobierz:

 

pobierz:

wzór wniosku dla naboru w 2010r

instrukcja wypełniania wniosku

lokalne kryteria wyboru

wykaz dokumentów dla wyboru LGD

oświadczenie o spełnianiu warunków wyboru

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

wniosek o wyprzedzające finansowanie 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór 2009r

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska

82-316 Milejewo, ul. Szkolna 4

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie "MAŁYCH PROJEKTÓW", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

1) Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 16 listopada do 15 grudnia 2009 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15.12.2009 r. o godzinie 16.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD- Wysoczyzna Elbląska
ul. Szkolna 4 pokój nr 9
82-316 Milejewo

3) Tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w biurze stowarzyszenia pod adresem wskazanym w pkt. 2

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem "Oświadczenie do oceny operacji przez LGD",
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:

  • w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
  • w Biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska ul. Szkolna 4 82-316 Milejewo
  • Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: http://www.warmia.mazury.pl/
  • na stronie internetowej LGD- Wysoczyzna Elbląska: http://www.lgdwysoczyzna.pl/

5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie, w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na rok 2009 wynosi 45 000,00 zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura LGD- Wysoczyzna Elbląska, pod nr telefonu 55 231 12 52 lub adresem e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

DOKUMENT DO POBRANIA:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTY RANKINGOWE/ WYBRANYCH NIEWYBRANYCH

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2013- powtórna ocena

rok 2013-III ocena MP

Rok 2014 (wybrane)

Rok 2014 (niewybrane)

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL