NABÓR WNIOSKÓW

LeaderSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:

1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr LGD/413-RwKDN/2011),
2. oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty (nabór nr LGD/413-MP/2011).

I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 01.06.2011r. do 22.06.2011r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska, ul. Szkolna 4, pok. 9, 82-316 Milejewo
III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:
- LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska, ul. Szkolna 4, 82-316 Milejewo
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, a dla naboru dotyczącego „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
do dofinansowania, jest uzyskanie min. 50% punktów (wyrażonych ilorazem sumy punktów ważnie oddanych głosów i ilości głosów ważnych), przy ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

V. Limit dostępnych środków wynosi w zakresie:
1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 150 000,00 złotych,
2. Małych projektów – 135 000,00  złotych.

VI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo
ul. Szkolna 4; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

 

POBIERZ:

Małe projekty

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku

lokalne kryteria wyboru operacji do dofinansowania

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru przez LGD

oświadczenie dla wyboru operacji

oświadczenie o danych osobowych

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

wniosek o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku

ekonomiczny plan operacji

instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

lokalne kryteria wyboru operacji do dofinansowania

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru przez LGD

oświadczenie dla wyboru operacji

oświadczenie o danych osobowych

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL