Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

NABÓR ROK 2013

-

Uwaga!!!
Biuro LGD-Wysoczyzna Elbląska zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działąnia "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (LGD/413-TiRM/2013). Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2013r (środa) o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD Pomorska Wieś 40, 82-316 Milejewo.
W związku z ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności. W przypadku dużego zainteresowania, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Dodatkowo biuro prowadzi, nieodpłatnie, indywidualne konsultacje dot. wypełniania wniosków.

-

 

formularz wniosku o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

formularz- Ekonomiczny Plan Operacji

instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

lokalne kryteria wyboro operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

oświadczenie do wyboru operacji

...................................................................................................................

NABÓR ROK 2010  

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:


1.    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór nr LGD/413-TiRM/2010).
2.    „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr LGD/413-OiRW/2010).
3.    Oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2010)


I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski należy złożyć w Biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
ul. Szkolna 4, pok. 9.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:
- LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,
- a dla naboru dotyczącego „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Limit dostępnych środków wynosi w naborze w zakresie:
1.    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”-  180’000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2.    „Odnowa i rozwój wsi”- 300’000,00 (trzysta tysięcy złotych)
3.    „Małych Projektów”- 124’292,00 (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote)

VI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska ,82-316 Milejewo
ul. Szkolna 4; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

pobierz:

wzór wniosku

instrukcja wypełniania wniosku

załącznik 1.2

załącznik 1.3

załącznik 1.4

ekonomiczny plan operacji

instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

oświadczenie o spełnianiu warunków konkursu

wniosek o wyprzedzające finansowanie

Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 

 

Kto może być beneficjentem?

Wnioskodawcą działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podejmuje, bądź prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Miejscem zamieszkania, bądź siedziby w/w osób musi być obszar działania LGD- Wysoczyzna Elbląska

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Pomoc ma formę zwrotu części (do 50%) kosztów kwalifikowanych operacji.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla ludności,

2. sprzedaży hurtowej i detalicznej,

3. rzemiosła lub rękodzielnictwa,

4. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

5. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

6. usług transportowych,

7. usług komunalnych,

8. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

9. magazynowania lub przechowywania towarów,

10. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

11. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Wykaz działalności gospodarczych , w zakresie których może być przyznana pomoc określa   Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

......................................

LIST RANKINGOWE/OPERACJI WYBRANYCH/ NIEWYBRANYC

Rok 2010

Rok 2013

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL