Różnicowanie wkierunku działalności nierolniczej

NABÓR 2013

-

Uwaga!!!
Biuro LGD-Wysoczyzna Elbląska zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania środków finansowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działąnia "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (LGD/413-RwKDN/2013). Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2013r (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie biura LGD Pomorska Wieś 40, 82-316 Milejewo.
W związku z ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności. W przypadku dużego zainteresowania, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Dodatkowo biuro prowadzi, nieodpłatnie, indywidualne konsultacje dot. wypełniania wniosków.

-

 

formularz wniosku o przyznanie pomcy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

formularz- Ekonomiczny Plan Operacji

instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

lokalne kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

oświadczenie do wyboru operacji

....................................................................................................... 

Nabór 2011

kliknij aby pobrać weniosek

Celem tego działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników oraz małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, jak również promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

 

Kto może być beneficjentem?

Wnioskodawcą działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. 

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, nie może przekroczyć 100 000 zł. Wkład własny beneficjenta wynosi min. 50 % kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla ludności,

2. rzemiosła lub rękodzielnictwa,

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,

4. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

5. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

6. usług transportowych,

7. usług komunalnych,

8. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

9. magazynowania lub przechowywania towarów,

10. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

11. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Wykaz działalności nierolniczych , w zakresie których może być przyznana pomoc określa   Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007rw sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Limit środków na operację w ramach konkursu dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej":

Rok 2011- 150.000,00pln (sto pięćdziesiąt tysięcy)

Rok 2013- 150.000,00pln (sto pięćdziesiąt tysięcy)

Przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o konkursie w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

II kwartał 2011r

....................................

LISTY RANKINGOWE/ OPERACJI WYBRANYCH/ NIEWYBRANYCH

Rok 2011

Rok 2013

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL