Gmina Młynary

Miasto i Gmina Młynary położone są na północno zachodnim krańcu województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim, na pograniczu Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenie komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Pasłękiem, Ornetą i Olsztynem. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezanią.        Gminę Młynary tworzy 19 sołectw, w skład których wchodzi 29 miejscowości. Na ogólnej powierzchni 15709 ha zamieszkuje 4722 osoby, Gmina Młynary graniczy :
• od zachodu- z gminą Milejewo
• od północnego zachodu- z gminą Tolkmicko
• od północy- z gminą Frombork
• od północnego wschodu- z gminą Płoskinia
• od wschodu- z gminą Wilczęta
• od południa- z gminą Pasłęk
                                                                                                                 
Młynary i okolice są opasane łąkami i lasami, tonące w zieleni a teren urozmaicają moreny denne. Szata roślinna wzbogaca urok miejscowości latem jak i zimą. Znaczną część obszaru gminy obejmuje wielkoprzestrzenny, ekologiczny system obszarów chronionych powiatu elbląskiego. W skład terenów chronionych wchodzi rezerwat przyrody "Pióropusznikowy Jar" oraz rezerwat "Lenki", w którym obowiązuje ścisła ochrona konserwatorska. W dorzeczu Baudy, rzeki przepływającej przez gminę, znajduje się Młynarski Obszar Chronionego Krajobrazu i Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy. Obszar chroniony występuje wzdłuż zlewiska Baudy . Ponadto na terenie gminy występują duże i zwarte kompleksy leśne, których obszar wynosi 36% całej powierzchni, charakteryzują się dużą różnorodnością siedlisk i gatunków roślin. Specyficznymi cechami tutejszej szaty roślinnej są: młodość flory rozwiniętej dopiero po wycofaniu się lądolodu skandynawskiego, bogactwo gatunków północnych, występowanie gatunków przejściowych (sosna zwyczajna) oraz gatunków granicznych. Przebiega tu wschodnia granica naturalnego zasięgu buka zwyczajnego, klonu jaworu, dęba bezszypułkowego oraz południowa granica zasięgu świerka pospolitego. Wśród występujących tu roślin, wiele stanowią gatunki rzadkie i objęte ochroną prawną: widłak jałowcowy, widłak goździsty, widłak spłaszczony, pełnik europejski, orlik pospolity, grzybień biały, grążel żółty, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, lilia złotogłów, storczyk krwisty, pióropusznik strusi.

Duża rozmaitość siedlisk, różnorodność występującej tu roślinności, rozległe kompleksy leśne, moczary, obfitość strumyczków, duża ilość stawów, i oczek bagiennych stwarzają dobre warunki bytowania zwierząt, które występują tu w znacznej ilości. Tereny te są, miedzy innymi, jedną z największych ostoi żurawi w Polsce i środkowej Europie. Dobre warunki bytowania znajdują tu również drapieżne gatunki ptaków. Gniazdują tu orzeł bielik i orlik krzykliwy. Dawniej częsty mieszkaniec starych lasów i okolic o charakterze pierwotnym, dzisiaj bardzo rzadki gatunek z rodziny sów - puchacz, również znalazł sprzyjające warunki bytowania na terenie lasów młynarskich. . Ponadto w okolicznych wioskach, na rzekach można zobaczyć żeremia budowane przez bobry oraz ścięte przez nie drzewa, co niewątpliwie świadczy o ich licznym występowaniu na obszarze gminy.

Jedną z atrakcji ekologiczno - przyrodniczych jest ścieżka dydaktyczno - ekologiczna, prowadząca z Młynar przez rzekę Gardynkę, lasem do wsi Kraskowo, o łącznej długości 4,6 km. Wzdłuż ścieżki ustawione są tablice informacyjne o lesie, walorach przyrodniczych tego regionu leśnego. Ustawione ławki, wyznaczone i zabezpieczone miejsca na ogniska umożliwiają odpoczynek turystom.

Mieszkańcy gminy poszczycić się mogą licznymi zabytkami w tym: XIX wieczny Kościół parafialny p.w. Św. Piotra wraz z cmentarzem w Młynarach, XIX wieczny Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ruiny XIX wiecznego Młyna w Młynarach,  XIII wieczny Kościół w Błudowie,  , XIX wieczny Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zastawnie, Grodzisko Wczesnośredniowieczne w m. Karszewo i wiele innych.
   
 
Na terenie Miasta i Gminy Młynary mają miejsce coroczne atrakcje regionalne
i ogólnopolskie, takie jak:
–   Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych – INTEGRACJE (czerwiec)
–   Turniej sołectw gminy Młynary (maj)
–   Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody (maj)
–   Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego (maj)
–   Festyn z okazji Dnia Dziecka (czerwiec)
–   Tańce pod gwiazdami – cykl zabaw w amfiteatrze (lato)
–   Prezentacje wokalne „Jesienna nuta” (listopad)
–   Plener Plastyczny „Bliżej Natury” (sierpień) – Zastawno
–   Plener Plastyczny (lipiec) – Płonne
 
Turyści chcący odpocząć na naszym terenie mają możliwość skorzystania z gościnności gospodarstw agroturystycznych znajdujących się w Zastawnie, Sokolniku, Bronikowie i Karszewie.

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL