Odnowa i rozwój wsi

NABÓR 2014
-
-
...............................................................................
-
NABÓR 2012
................................................................................ 
NABÓR 2010
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr LGD/413-OiRW/2010).I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 01.04.2010r. do 30.04.2010r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski należy złożyć w Biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
ul. Szkolna 4, pok. 9.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:
- LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,

IV. Limit dostępnych środków wynosi w naborze w zakresie:
 „Odnowa i rozwój wsi”- 300’000,00 (trzysta tysięcy złotych)

VI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska ,82-316 Milejewo
ul. Szkolna 4; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl
pobierz:

wzór wniosku o przyznanie pomocy

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

lokalne kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

oświadczenie niezbędne do wyboru operacji przez LGD

wniosek o wyprzedzające finansowanie

 

 

Celem tego działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Kto może być beneficjentem?

Wnioskodawcą działania „Odnowa i rozwój wsi” może być:-gmina -instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego -kościół lub inny związek wyznaniowy -organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.  

Jaki jest poziom dofinansowania?

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów kwalifikowalnych, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 tys. w okresie realizacji Programu. 

Pomocy udziela się w zakresie:

1.budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków

2.budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury

3.budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego

4.zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów

5.związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego

6.urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku

7.budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej

8.zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości

9.rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci

10.zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne

11.budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

12.odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków

13.wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12

14.zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich

15.zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji

16.ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL