Informacje o Stowarzyszeniu

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, to organizacja pozarządowa, kontynuująca dotychczasową działalność LGD- Wysoczyzna Elbląska.


Po zmianach w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawarto porozumienie o współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Warmii, co w lipcu 2015r., zaowocowało rozszerzeniem obszaru działania oraz przyjęciem nowych członków z powiatu braniewskiego.


Zmieniono również nazwę, aby uwidocznić w niej dwie partnerskie krainy tj. Północną Warmię i Wysoczyznę Elbląską, tak by pod nowym już szyldem realizować działania zmierzające do stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i małych miasteczek, aktywizowania przedstawicieli samorządowych, społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów.


Na chwilę obecną organizacja zrzesza członków z dziesięciu gmin, w tym miasto Braniewo, na których składają się lokalne samorządy, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.


Poprzez swoje działania, LGD chce sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wspólnego obszaru.


Liczy również  na realizację przez lokalnych beneficjentów nowatorskich projektów ukierunkowanych na wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych obszaru oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców.


Istotnym elementem działalności partnerstwa  jest aktywizowanie lokalnego społeczeństwa, realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, promocja wsi i miasteczek położonych w gminach wchodzących w skład LGD oraz tworzenie i zawiązywanie partnerstwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym.


Tego typu działalności bezwątpienia sprzyja unikalny obszar, na jakim działa grupa, tj. Równina Warmińska, Zalew Wiślany oraz Wysoczyzna Elbląska.

Największym bogactwem obszaru LGD, są jednak jego mieszkańcy, którzy często zrzeszają się w różnych organizacjach społecznych i wspólnie wyznaczają cele, na których realizacje coraz chętniej samodzielnie lub z pomocą samorządów gminnych chcą aplikować o środki unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.


Zarząd LGD w dniu 31.12.2015r. złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentację na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która została pozytywnie oceniona i wybrana do realizacji.


W dniu 20 maja 2016r., podpisano umowę dzięki której Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczęła działania związane z wdrażaniem LSR, chcąc przeznaczyć ponad 3mln złotych na rozwój przedsiębiorczości, około 2mln złotych na projekty lokalnych samorządów w tym remonty dróg oraz ponad 1,5 mln złotych na pozostałe przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki i zachowaniem dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL