Nabór na stanowisko księgowego

Zarząd Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy: Samodzielny Księgowy.

 

 

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

1. wykształcenie – wyższe ekonomiczne,
2. doświadczenie  w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowych
3. wymagania formalne: 
- aktualne kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. umiejętności:
a) konieczne:
- co najmniej 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku księgowe
- znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów prawno – księgowych,
- dobra obsługa komputera : MS Office(Word, Exel)   
b) pożądane:
- doświadczenie w księgowaniu środków pochodzących z dotacji UE,        
- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:


1. prowadzenie pełnej księgowości i kadr
2. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kontroli finansowej, procedur kontroli dokumentów finansowych,
3. sprawowanie kontroli formalno – prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych   oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
4. nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych,
5. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS
6. sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów do organu prowadzącego oraz innych instytucji a także na potrzeby Zarządu i Walnego Zebrania Członków,
7. współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych,
8. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową,
9. odpowiedzialność za powierzoną dokumentację,

WYMAGANE DOKUMENTY:


1. list motywacyjny             
2. życiorys – Curriculum Vitae,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. referencje,
7. oryginał kwestionariusza osobowego,
8. oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie,


OFERUJEMY:


1. możliwość rozwoju zawodowego,
2. zatrudnienie na umowę – zlecenie,
3. miłą atmosferę pracy,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD – Wysoczyzna Elbląska,  82 – 316 Milejewo ul. Szkolna 4 lub pocztą ( z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na samodzielnego księgowego LGD) do dnia 11.12.2009r.,do godz.15:00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL