Ogłoszenie o naborze wniosków na działania edukacyjne lub doradcze dla osób chcących podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD.

logotypy programu PROW 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Nr 35/2022

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 29.06.2022r. do 27.07.2022r.
Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” przy ul. Pocztowej 9, 14-530 Frombork.
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Formy wsparcia:
W formie refundacji kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisami LSR
•na pokrycie do 65% kosztów kwalifikowanych – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
•na pokrycie do 63,63% kosztów kwalifikowanych – dla jednostek sektora finansów publicznych
•na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych – dla pozostałych podmiotów

III. Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (Przedsięwzięcie 1.1.2 Działania edukacyjne lub doradcze dla osób chcących podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD)

IV. Warunki udzielania wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (T.j. Dz. U. 2019 poz. 664 z póź. zm.) 

V. Kryteria wyboru operacji:
Złożone wnioski będą ocenione wg kryteriów wyboru. Dodatkowo minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 10 punktów.

VI. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

VII. Limit dostępnych środków w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru dla  przedsięwzięcia 1.1.2 Działania edukacyjne lub doradcze dla osób chcących podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD  37 500,00 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset euro 00/100), czyli 150 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4 zł).

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy i kryteria wyboru operacji udostępniane są w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 oraz znajdują się na stronie internetowej LGD  www.lgdwysoczyzna.pl
Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, tel.55 231 12 52 e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, można również skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego ogłaszanego naboru.


Do pobrania:

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. 2019 poz. 664).

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 1555 ).

-Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023

-Kryteria wyboru

-Wniosek o przyznanie pomocy

-Instrukcja wypełniania wniosku

-Wzór umowy o przyznaniu pomocy

-załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (zestawienie R-F)

-załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (wykaz działek)

-załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych)

-wniosek o płatność

-instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL