Nabór na wolne stanowisko pracy

oferta pracy

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ul. Braniewska 11,  14-530 Frombork ogłasza nabór na stanowisko specjalista d.s. administracyjno-biurowych.


1.Cel istnienia stanowiska pracy
Prowadzenie Biura Zarządu

2.Wymagania  niezbędne
a) Wykształcenie minimum średnie;
b) Co najmniej 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
c) Obsługa urządzeń biurowych;
d) Obsługa komputera i aplikacji biurowych;
e) Znajomość zagadnień PROW 2014-2020;
f) Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023;

3.Wymagania preferowane (pożądane)
a) Doświadczenie w aplikowaniu i rozliczaniu środków unijnych i krajowych;
b) Znajomość ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
c) Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawnych;
d) Dobra organizacja pracy;
e) Sumienność, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
f) Dyspozycyjność;
g) Komunikatywność;
h) Wysoka kultura osobista;
i) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski);
j) Prawo jazdy kat. B

4.System pracy
a) Jednozmianowy;

5.Warunki i środowisko pracy
a) Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w Biurze Zarządu we Fromborku;
b) Praca w terenie.

6.Główne zadania
a) Obsługa kancelaryjna biura;
b) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
c) Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących;
d) Obsługa administracyjna posiedzeń organów LGD;
e) Prowadzenie ewidencji uchwał organów LGD;
f) Przygotowywanie projektów uchwał organów LGD, sprawozdań, protokołów, informacji oraz pism;
g) Przygotowywanie projektów wniosków o wsparcie finansowe na realizację operacji przez LGD;
h) Obsługa administracyjna szkoleń organów LGD oraz pracowników Biura Zarządu;
i) Udzielanie beneficjentom informacji dotyczących problematyki wdrażania LSR;
j) Obsługa wniosków składanych w ramach ogłaszanych naborów;
k) Obsługa administracyjna spotkań dla mieszkańców obszaru LGD;
l) Gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej.

7.Oferujemy
a) Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
b) Umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
c) Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanych obowiązków;
d) Możliwość rozwoju zawodowego, przez udział w szkoleniach.

8.Wymagane dokumenty
a) Życiorys w formie CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku);
b) List motywacyjny;
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających:
• Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
• Ukończenie kursów, szkoleń itp.
d) Oświadczenia:
• O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Administratora Danych Osobowych – Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej, rok 2016 nr 119, poz. 1 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Wymienione wyżej wymagane dokumenty (oryginały, kserokopie i oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

9.Przyjmowanie dokumentów
a) Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork, w terminie do dnia 14.06.2019r. do godz. 15:00.
Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do LGD.
b) Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista d.s. administracyjno-biurowych”.

10.Dodatkowe informacje
a) LGD nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
b) Kandydaci, których aplikacje przejdą pozytywną ocenę formalną, zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w aplikacji adres e-mail;
c) Postępowanie i rozstrzygnięcie jest ostateczne i niepodległa zaskarżeniu, czy odwołaniu.
d) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem  danych osobowych kandydata jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, 14-530 Frombork ul. Braniewska11,   tel. kontaktowy: (55) 231 12 52.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kandydaci mogą się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.lgdpartnerstwo@o2.pl.
3) Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu pracownika na stanowisko specjalista d.s. administracyjno-biurowych.
4) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ppkt 3 i 4 odbiorcami  danych osobowych kandydatów mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO (w tym: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
6) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, kandydatom przysługują następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje kandydatom prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9) Podanie przez kandydatów danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko specjalisty d.s. administracyjno-biurowych.


Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez konieczności podania przyczyny.

 

wprowadził:administrator

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL