Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

prow 2014-2020 nowy 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Nr 3/2016

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 02.11.2016r. do 30.11.2016r.
Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  przy ul. Braniewskiej 11, 14-530 Frombork
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Formy wsparcia:
W formie refundacji kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisami LSR


III. Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych które:
-umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
-skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

IV. Warunki udzielania wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(Dz.U. z 2015r. poz. 1570 oraz z 2016r. poz.1390) 

V. Kryteria wyboru operacji:
Złożone wnioski będą ocenione wg kryteriów wyboru. Dodatkowo minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 12 punktów.

VI. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty , potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.


VII. Limit dostępnych środków w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru dla  Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych wynosi 1 200 000,00zł (jeden milion dwieście tysięcy zł 00/100gr)

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy i kryteria wyboru operacji udostępniane są w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, biurze terenowym LGD w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2 oraz znajdują się na stronie internetowej LGD  www.lgdwysoczyzna.pl
Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl


IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, biurze terenowym LGD w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2, tel.55 231 12 52, 604 537 228, 791 526 599, e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, można również skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego ogłaszanego naboru.

 

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

-Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Partnerstwo Pónocnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" na lata 2014-2023


-Kryteria wyboru

-Wniosek o przyznanie pomocy

-Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

-Wzór umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy

-Załącznik nr 5a do umowy o przyznaniu pomocy

-Wniosek o płatność

-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL