Tworzenie projektów i pisanie wniosków z zakresu PO KL

logo kapitał ludzkiBezpłatne szkolenie pt. "Tworzenie projektów i pisanie wniosków grantowych z zakresu PO KL" odbędzie się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Trzydniowe spotkanie odbędzie się 9-11 marca br. w godzinach 9.00-16.00.

Podstawowym założeniem szkolenia będzie podniesienie wśród uczestników umiejętności tworzenia projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Uczestnikom przekazana zostanie wiedza ogólna z zakresu tworzenia projektów miękkich z zastosowaniem elementów metody PCM (Project Cycle Management – zarządzanie cyklem projektu) w zakresie analizowania i programowania. Przekazane zostaną informacje w zakresie poszukiwania informacji o źródłach finansowania, analizy i opisu problemu/potrzeby, określeniu celów ogólnych i szczegółowych, efektów twardych i miękkich oraz sposobu ich pomiaru, metod realizacji projektu i zadań, a także harmonogramu realizacji zadań, budżetowania projektu oraz przełożenia projektu na wniosek aplikacyjny podczas warsztatów komputerowych, które odbędą się dnia ostatniego. Omówiona zostanie również zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca od zeszłego roku.

Szkolenie poprowadzi Dagmara Bielawska – trener oraz doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu.
Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Ksenią Kowalską – specjalistą ds. informacji i promocji Ośrodka – drogą mailową (k.kowalska@eswip.pl) lub telefonicznie (055 642 18 85). Uwaga: Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu – będzie ono potwierdzane przez organizatora drogą telefoniczną lub mailowo (na numer telefonu i adres mailowy podany w zgłoszeniu).

Kryteria wyboru uczestników szkolenia:

Regionalny Ośrodek EFS w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego od początku roku 2010 wprowadza wzmożone działania, które na celu mają pobudzenie aktywności obszarów mało aktywnych (jak wynika z diagnozy przeprowadzonej przez ROEFS w Elblągu) w procesie aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym grupą priorytetową dla ośrodka pozostają organizacje, instytucje oraz firmy mające swoją siedzibę na obszarach powiatów:
•braniewskiego
•elbląskiego ziemskiego
•kętrzyńskiego
•bartoszyckiego
Ponadto Plany Działań na rok 2010 stawiają na obszary wiejskie więc automatycznie stają się one priorytetową grupą odbiorców usług Ośrodka.


Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach będą miały osoby, które do tej pory nie brały udziału  w podobnych wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek w latach ubiegłych.

Zięba

 

źródło: www.elblag.rosefs.pl

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL