Otwarty konkurs ofert - PO FIO

FIO

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
•organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
•podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.
W roku 2010, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 576 projektów na kwotę 40 294 367,83 zł. 10 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania. Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2011 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2011 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2010 r. i wynoszą ok. 43 600 000,00 zł.
Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.
Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.
1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
2. Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2011 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- projekty realizowane w latach 2011-2012, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
3. Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.
4. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:
- dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
- dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
5. Wymagany wkład własny:
10 tys. zł do 40 tys. zł-  10% wartości projektu środki własne niefinansowe lub finansowe;
ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł - 10% wartości projektu środki własne finansowe;
ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł - 20% wartości projektu środki własne finansowe.
 
6. Termin składania ofert: od 17 stycznia 2011 r. do 6 lutego 2011 r.
7. Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w generatorze ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 6 lutego 2011 r.
Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (każda oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 7 lutego 2011 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.
Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2011
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.crzl.gov.pl/.
9. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerami telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-13:00, oraz pod nr tel (0 22)237 00 75 w godz. 13.00-16.00, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
10. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:
Wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.
11. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2011 r.
12. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz http://www.crzl.gov.pl/.

 .

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL