• spotkania informacyjno-szkoleniowe dot. rozliczania wniosków o płatność

  2021-09-21 14:33:33

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Biuro Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dot. problematyki rozliczeniowej, w tym wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w formie warsztatowej w siedzibie LGD i adresowane są do beneficjentów czynnych umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach inicjatywy LEADER, jak również przyszłych potencjalnych wnioskodawców.

  Harmonogram spotkań:

  24.09.2021r. (piątek) godz. 14:00;
  27.10.2021r. (środa) godz. 14:00;
  27.11.2021r. (sobota) godz. 11:00.

   

  W związku z trwającym stanem epidemicznym wywołanym pandemią wirusa SARS-cov2 spotkania zorganizowane zostaną w pełnym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami. Jednocześnie z uwagi na troskę o zdrowie uczestników spotkań ograniczono liczbę miejsc do 10. Tym samym niezbędne  jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu  do Biura LGD pod nr telefonu 55 231 12 52.

  Dodatkowo organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu oraz formy planowanych spotkań.

   

  Wprowadził: administrator

 • Projekt aktualizacji LSR - konsultacje

  2021-08-27 15:15:05

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z procedowaną zmianą  Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ubiega  się o zwiększenie budżetu działania LEADER oraz potrzebą złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaktualizowanej pełnej treści Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do konsultacji przedmiotowego dokumentu.


  Ewentualne uwagi można wnosić do Biura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i wysoczyzny Elbląskiej do dnia 02.09.2021r.(czwartek) do godziny 12:00.

  projekt aktualozacji Lokalnej Strategii Rozwoju

   

  Edycja:   W związku z dostrzeżeniem oczywistej omyłki  w treści „Planu działania” dot. waluty planowanego wsparcia wyrażonej w PLN, Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że wartości te winny być wykazane w walucie Euro.


  Treść dokumentu z poprawioną omyłką oczywistą.

  wprowadził: administrator

 • Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne

  2021-06-22 16:54:16

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie laserowego urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 1 szt. wg poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

 • zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

  2021-06-22 16:46:41

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego w ilości 1 szt. w/g poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

 • Obsługa interesantów LGD w formie bezpośredniej czasowo zawieszona!!!

  2021-03-25 17:28:16

  UWAGA!!!
  W związku z trwającym stanem epidemii na terenie całego kraju, oraz rekordowym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2,  w poczuciu troski o bezpieczeństwo naszych beneficjentów i wnioskodawców, z dniem dzisiejszym zawieszam obsługę interesantów w formie bezpośredniej.
  Wyjątek stanowić będą sprawy pilne, związane z realizacją warunków czynnych umów podpisanych z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ważne sprawy dot. oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej, złożonych  w ramach zakończonych naborów.
  Powyższe możliwe będzie, wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
  Pracownicy biura LGD, nadal pozostają do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji teleinformatycznej.

  Dyrektor Biura Zarządu
  Bartłomiej Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL