• Konkurs na dofinansowanie wkładu własnego

  2012-04-25 09:57:26

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
  1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2) rozwój kultury fizycznej
  3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  4) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  6) rozwój turystyki
  7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  8) aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
  9) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
  10) integracja środowisk kombatanckich

  Przeczytaj więcej ...
 • Konsultacje Społeczne

  2012-04-24 10:39:14

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.),
  do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu  Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

  Przeczytaj więcej ...
 • Polska Cyfrowa Równych Szans- zaproszenie do współpracy

  2012-04-17 11:56:11

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaprasza do współpracy w ogólnopolskim projekcie„Polska Cyfrowa Równych Szans”: http://mac.gov.pl/wiadomosci/poszukiwani-latarnicy-polski-cyfrowej/.
  Celem projektu jest m.in. zachęcenie przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie oraz pomoc w umiejętnym korzystaniu z treści i usług wirtualnej sieci w życiu codziennym. Projekt jest adresowany do mieszkańców gmin wiejskich i małych miast.
  Na 13 milionów dorosłych Polaków aż 10 milionów nie korzysta z Internetu! To bezpośrednio przekłada się na ich szanse na rynku pracy oraz wiele sytuacji z życia codziennego. Inicjatorzy projektu chcą to zmienić!

  Przeczytaj więcej ...
 • WESOŁEGO ALLELUJA

  2012-04-06 13:43:01

  Wesołych świątZ okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim mieszkańcom gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko radosnej nadziei, uśmiechu i wiary, na dziś i na jutro.
  Dni wspólnie spędzonych z kochającą rodziną, pełnych pokoju i zgody.
  Wesołego Alleluja!
  Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska

 • APEL WOJEWODY

  2012-04-02 10:32:47

  „Szanowni Państwo,
  wraz z przyjściem wiosny rozpoczął się sezon wypalania traw. Mimo wielu zagrożeń, nadal utrzymuje się trend na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL