• Dożynkowy konkurs dla KGW.

  2023-08-11 09:04:13

  Konkurs KGW - dożynki 2023
  SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ORGANIZUJE KONKURS „NAJŁADNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2023” PODCZAS WARMIŃSKO-MAZURSKICH DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH. WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ 17 WRZEŚNIA 2023 ROKU W OLSZTYNECKIM SKANSENIE.
   
  Ideą przedsięwzięcia jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej, promocję rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych.

  Ważne jest również pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk twórczych w województwie warmińsko-mazurskim.

  Stoiska wystawowe oceniane będą pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja odbywać się będzie od godz. 10.00 do 14.00.

  Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, które działają w województwie warmińsko-mazurskim. Skład osobowy jednego KGW nie może przekroczyć pięciu osób, a w konkursie może wziąć udział maksymalnie dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich. O wyborze KGW decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe: I miejsce: 3 000,00 tys. zł brutto, II miejsce: 2 500,00 tys. zł brutto, III miejsce: 2 000,00 tys. zł brutto, wyróżnienia: 1 000,00 tys. zł brutto.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2023 roku drogą mailową: dow@warmia.mazury.pl (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Wojewódzki Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023”.
   
  Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie organizatora. TUTAJ 
   
   
  wprowadził: administrator 
 • Rodzinne Ogrody Działkowe w Braniewie z dofinansowaniem Marszałka Województwa.

  2023-08-11 08:48:33

  umowy grantowe Marszałka Wojewódzywa
  Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dodatkowe umowy (pochodzące z listy rezerwowej) w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Środki finansowe zostaną przekazane m.in. na budowę wiat grillowych, przystanków, altan, zagospodarowanie plaż, przestrzeni publicznych. Łączna kwota dofinansowania wynosi prawie 116 tys. zł.
   
  Ponadto 75 tys. zł trafi do beneficjentów konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”, w tym do miasta Braniewo  na Wykonanie planów Zagospodarowania R.O.D.  z wyznaczonymi trasami spacerowymi na trwałych tablicach informacyjnych. Wykonanie tabliczek z numeracją ogródków i nazwami alejek oraz punktami kontrolnymi tras spacerowych. Zakup i montaż gablot informacyjnych . Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz szerzenie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.
   
  Z kolei konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” związany jest z promowaniem działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiśla. W 2023 roku łączna kwota dofinansowania wyniosła blisko 300 tys. zł.
   
   
  wprowadził: administrator 

 • Możliwości wsparcia finansowego poprzez LGD

  2023-06-27 11:20:02

  logotypy programu PROW 2014-2020
  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” od maja 2016 roku wdraża założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, przeznaczając ponad 4mln złotych na rozwój przedsiębiorczości, około 2mln złotych na projekty lokalnych samorządów oraz ponad 1,5mln złotych na pozostałe przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki i zachowaniem dziedzictwa lokalnego obszaru LGD. Dzięki zakontraktowanym środkom sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia wzmacniające lokalną społeczność. 

  Wielkimi krokami zbliża się koniec działań związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W drugim półroczu 2023 roku LGD planuje ogłosić ostatnie w tym okresie programowym nabory wniosków. Ogłoszenia o naborach dotyczyły będą zakresów o charakterze: infrastrukturalnym, integrującym mieszkańców, promującym walory obszaru oraz wzmacniającym przedsiębiorczość na terenie LGD, czyli Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Pełne zrealizowanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie dopełnione wykonaniem zadań własnych LGD.  

  W ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, nabory skierowane będą do samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, będących mieszkańcami obszaru LGD.

  Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, a także przyczynia się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wspólnego obszaru. Dlatego zachęcamy do aplikowania o środki finansowe. 
   
   
  wpprowadził: administrator 
 • Wiem Czym Oddycham- konferencja

  2023-06-23 17:48:36

  OZE LGD
  W związku z realizacją projektu współpracy „WIEM CZYM ODDYCHAM”, zachęcamy do udziału w konferencji  podsumowującej dotychczasowe działania w  projekcie wraz z aktywną promocją walorów krainy Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.

  Wydarzenie odbędzie się w dniach 04-05 lipca 2023r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Ekofarma „VITALIS” w Zastawnie gm. Młynary i zostanie poświęcone  prezentacji zrealizowanych działań w ramach projektu oraz prezentacji walorów naszego obszaru w kontekście odnawialnych źródeł energii (OZE).

  Zainteresowane spotkaniem osoby (sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny) mogą zgłaszać chęć udziału w konferencji, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Bura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” załączonego formularza zgłoszeniowego.

  Liczba miejsc jest ograniczona z pierwszeństwem udziału osób aktywnie uczestniczących w projekcie. 
  Dlatego uczestnicy wydarzenia zostaną  poinformowani o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

  Na zgłoszenia czekamy do czwartku 29.06.2023r. do godz. 15:00
   
   
  Formularz zgłoszeniowy
   

   
  wprowadził: administrator 
 • Kolejni beneficjenci z dofinansowaniem !!!

  2023-04-28 14:48:12

  podpisanie umów podejmowanie działalności
  Z radością przekazujemy informację, że  w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwii Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisane zostały pierwsze umowy na dofinansowanie w ramach ogłoszonego w lipcu 2022 roku przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. 
   
  W ostatnim naborze wybranych do finansowania zostało aż 14 wnioskodawców. Mieszkańcy naszego obszaru, powiatu braniewskiego i części elbląskiego otwierając nowe działalności gospodarcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności świadczonych usług na terenie LGD.
   
  Dotychczasowych 5 podpisanych umów dotyczy działalności w zakresie urozmaicenia oferty turystycznej Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej o nową, urozmaiconą bazę noclegową, usługi wynajmu rowerów elektrycznych, sprzętu do uprawiania turystyki wodnej. 
   
  Beneficjentom serdecznie gratulujemy!!! Życzymy powodzenia w prowadzeniu własnych biznesów i samych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju turystyki na obszarze. 
   

  Biuro Zarządu LGD

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL