• Stoisko informacyjno-promocyjne...

  2017-09-20 13:32:53

  Powiatowe Święto Chleba

   

  Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobą, które podczas Powiatowego Święta Plonów w Pieniężnie, odwiedziły nasze stoisko informacyjno-promocyjne, w ramach którego można było zapoznać się z założeniami strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność, uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, konkurencji dojenia sztucznej krowy „Balbiny” oraz na koniec zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w „Foto budce”.


  Mamy nadzieję, że był to dla Państwa miło spędzony czas oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia współorganizowane przez naszą organizację.

   

  wprowadził: administrator

 • Konsultacje społeczne.

  2017-09-11 13:46:07

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

   

  Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 7 września – 9 października 2017 do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


  Projekt programu współpracy na rok 2018 oraz formularz zgłaszania wuwag i opinii w konsultacjach znajduje się pod adresem:  http://bip.warmia.mazury.pl/774/projekt-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2018.html

   

  wprowadził: administrator

 • Powiatowe Święto Plonów 2017

  2017-09-11 12:50:37

  Dożynki Powiatowe Pieniężno
 • Małe Granty dla sołectw...

  2017-09-11 10:54:29

  Małe granty dla sołectw

   

  Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

  Przeczytaj więcej ...
 • UWAGA !!! Zmiana Księgi Wizualizacji PROW 2014-2020

  2017-09-04 09:12:56

  prow 2014-2020 nowy

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, ze od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

  Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

  Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

  „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

   

  Aktualne informacje dotyczące księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej MRiRW - www.minrol.gov.pl w zakładce Działania informacyjne PROW 2014-2020.

   

  Biuro Zarządu LGD

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL