• Nabór wniosków

    2009-10-27 17:55:20

    Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie "MAŁYCH PROJEKTÓW", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Szczegóły na stronie Małe projekty

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL