• Ochrona bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających

  2024-02-23 15:15:57

  pszczoly_ul

   
  DO 11 MARCA 2024 ROKU PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W NA REALIZACJĘ W ROKU 2024 ZADAŃ PUBLICZNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

  Konkursy dotyczą:

  1. działań edukacyjnych w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających, którego celem szczegółowym jest podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony środowiska owadów zapylających – pszczoły miodnej - Apis mellifera. Preferowane będą zadania ukierunkowane na edukację w powyższym zakresie. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 7/91/24/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 13 lutego 2024 roku.
   
  2. działań zmierzających do poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów do pobudzenia wczesnowiosennego oraz zimowli , którego celem szczegółowym jest poprawa dobrostanu naturalnych zapylaczy tj. pszczoły miodnej - Apis mellifera (głównie poprzez dokarmianie), mający bezpośredni wpływ na zdrowotność i prawidłowy rozwój rodzin pszczelich. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 4 do uchwały nr 7/91/24/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 13 lutego 2024 roku.

  Działania wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację wyżej wymienionych zadań to 200 tys. zł.
  Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania dotacji w ramach ww. działań określone zostały w ogłoszeni konkursowym znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie: https://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Ogłoszenia konkursów ofert”.

  Generator ofert dostępny na stronie: witkac.pl. Bezpośredni link do ogłoszenia: https://bip.warmia.mazury.pl/informacja/3053/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarza.html

  Organizatorem otwartego konkursu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca 2024 roku (do godz. 15.30).
   
  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
  •Tomasz Balicki - tel. (89) 521 92 42
  •Dariusz Sargalski - tel. (89) 521 92 78

 • Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

  2024-02-23 15:09:09

  seniorada 2016

   
  RUSZYŁ OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH.

   
  Wnioski do konkursu można składać do 11 marca 2024 roku (do godz. 15.30).

  Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim:

  Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, poprzez:
  1) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  2) Wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty
  i utrzymywaniu jej wysokiej jakości, w jednej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  3) Wspieranie przedsięwzięć wprowadzających do krajobrazu miejscowości tematycznej dzieł sztuki, instalacji przestrzennych i podobnych koncepcji, podkreślających specjalizację tematyczną, motyw przewodni i charakter wsi tematycznej.
  4) Wspieranie przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców wsi tematycznych, mających na celu tworzenie lub rozwój lub wzbogacenie oferty amatorskich grup śpiewaczych
  i muzykujących, teatralnych, oraz innych podobnych form, z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego (np. wyposażenie w profesjonalne stroje regionalne lub charakterystyczne dla motywu przewodniego wsi tematycznej).

  Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez:
  1) Trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego.
  2) Upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi.
  3) Oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie.

  Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich to: 80 000 zł.

  Wnioskowana dotacja na realizację zadań w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł brutto.

  Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie dwie oferty.

   
  wprowadził: administrator 
 • Warsztat refleksyjny

  2024-02-21 14:02:08

  logotypy programu PROW 2014-2020

   
  Informujemy o ostatnim już warsztacie refleksyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Warsztat odbędzie się  24.02.2024r. w siedzibie Biura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w godzinach 08:00 - 10:00.
  Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
   
  wprowadził: administrator 
 • Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  2024-01-25 13:11:44

  herb_UMwW-M

   
  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił trzy konkursy w zakresie aktywizacji obszarów wiejskich, których celem jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowa silnego kapitału społecznego, co jest zgodne z założeniami dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.
   
  „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń”  więcej informacji TUTAJ
   
  „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” więcej informacji TUTAJ
   
  „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” więcej informacji TUTAJ
   

  Nabory wniosków trwają do 9 lutego 2024 roku
   
   
   

  Wprowadził: administrator

 • Umowa na realizację LSR podpisana

  2023-12-22 13:18:26

  Umowa - LGD fot. M. Kierul

   
  21 grudnia br. Województwo Warmińsko-Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Pan Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zawarło z 11 Lokalnymi Grupami Działania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL