Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2010r., dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresach:

 

1) edukacji i promocji zdrowia publicznego

2) rozwoju kultury fizycznej i sportu

3) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów

5) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

7) rozwoju turystyki

8) aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9) pomocy społecznej

10) wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego zawierający:

1) rodzaj zadań,

2) termin i warunki składania ofert,

3) termin i warunki realizacji zadań,

4) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010,

5) zasady, tryb i kryteria wyboru ofert,

6) zasady przyznawania dotacji,

oraz wzór oferty realizacji zadania znajdują się stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: http://wrota.warmia.mazury.pl, zakładka: „NGO”.

Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w departamentach i biurach Urzędu Marszałkowskiego, w których również - do dnia 29 grudnia 2009 r. należy składać oferty (dla ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się dwa terminy: I termin: 29 grudnia 2009 r., II termin: 31 maja 2010 r. ),  
tj. w:

1) Departamencie Zdrowia (tel. 089 521 93 62) - w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego

2) Departamencie Sportu (tel. 089 521 47 44) – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych (tel. 089 523 27 51) – w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

4) Biurze Jakości i Znaków Regionalnych (tel. 089 521 98 54) - w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów

5) Departamencie Kultury i Edukacji (tel. 089 523 27 58) - w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

6) Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 089 527 06 54 wew. 42) – w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

7) Departamencie Turystyki  (tel. 089 5216907) - w zakresie rozwoju turystyki,

8) Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (089 521 92 64) – w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9)  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  – w zakresie pomocy społecznej (tel. 089 521 95 27, 521 95 28)

10) Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 089 521 47 56, 089 521 47 59) w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

 

Zlecenie zadań Samorządu Województwa organizacjom pozarządowym w roku 2010 z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowane ze środków PFRON) odbędzie się poprzez ogłoszenie odrębnych konkursów w późniejszym terminie.

 

żródło: Biuro d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

wzór oferty pożytek publiczny 2010r

wzór oferty z pomocy społecznej 2010r

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL