Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2023

Aktywna Wieś 2023
W 2023 ROKU SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEZNACZYŁ KWOTĘ 260 TYS. ZŁOTYCH POMOCY FINANSOWEJ DLA GMIN AKTYWNYCH W INICJATYWIE „WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA MIEJSCEM, W KTÓRYM WARTO ŻYĆ…”.

Zadania muszą mieć charakter zadania własnego gminy oraz mieć na celu:
-  poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
- wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny, zostało zainicjowane przez Grupę Odnowy Wsi i opracowane przez zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Grupy Odnowy Wsi, zadanie wpisuje się w zakres planu odnowy miejscowości/sołectwa lub strategii rozwoju miejscowości/sołectwa, opracowanego lub zaktualizowanego w sposób uspołeczniony, aktualnego i zatwierdzonego przez sołectwo oraz radę gminy, przy czym warunek ten musi być spełniony na dzień złożenia wniosku przez Gminę.

Zadanie nie obejmuje w swym zakresie elementów takich jak:
- budowa, modernizacja lub remont dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych,
- modernizacja lub remont pomieszczeń w budynkach oraz budynków,
- zakup wyposażenia (narzędzi, urządzeń, przedmiotów do wykorzystania we wnętrzach budynków),
- elementy siłowni zewnętrznych (plenerowych) i placów zabaw,
- remont lub modernizacja elewacji lub dachów budynków,
- fontanny,
- nasadzenia roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego (np. tuje poza terenami o charakterze sakralnym),
- wydatki bieżące, nieinwestycyjne

Przyjmowanie wniosków potrwa do 7 marca  2023 roku.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
więcej informacji na temat inicjatywy oraz wzory dokumentacji konkursowej znajdują si e TUTAJ

 
źródło: warmia.mazury.pl

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL