Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

logotypy programu PROW 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Nr 14/2020

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 18.12.2019 r. do 16.01.2020 r.
Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, przy ul. Pocztowej 9, 14-530 Frombork.
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Formy wsparcia:
W formie „premii”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisami LSR
•90 000,00 zł– dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą
•100 000,00 zł– dla osób z grup defaworyzowanych lub osób, które zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych

III. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.2.1)

IV. Warunki udzielania wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( T.j. Dz. U. 2019 poz. 664 ).

V. Kryteria wyboru operacji:
Złożone wnioski będą ocenione wg kryteriów wyboru. Dodatkowo minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 12 punktów. 

VI. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

VII. Limit dostępnych środków w ramach naboru:
Limit dostępnych środków w ramach naboru dla  podejmowania działalności gospodarczej wynosi 283 844,00zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery zł 00/100gr)

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy i kryteria wyboru operacji udostępniane są w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 oraz znajdują się na stronie internetowej LGD  www.lgdwysoczyzna.pl
Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.prow.warmia.mazury.pl
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, tel.55 231 12 52, 502 307 086, e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, można również skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego ogłaszanego naboru.


Do pobrania:

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. 2019 poz. 664 ).

-Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023

-Kryteria wyboru

-Wniosek o przyznanie pomocy

-Instrukcja wypełniania wniosku

-Biznesplan

-Tabele finansowe do biznesplanu

-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

-Wzór umowy o przyznaniu pomocy

-załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (wykaz działek)

-załącznik do umowy o przyznaniu pomocy (informacja monitorująca z realizacji biznesplanu)

-wniosek o płatność

-instrukcja wypełniania wniosku o płatność

-wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

-sprawozdanie z realizacji biznesplanu

-informacja z realizacji biznesplanu

-informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji z realizacji biznesplanu

-Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL