Walne Zebranie Członków LGD

Biuro Zarządu, uprzejmie informuje o WalnymZebraniu Członków LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej", które odbędzie się w czwartek 27.06.2019 r. o godz. 17:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Piłsudskiego 2.
W przypadku braku quorum w podanym terminie, kolejne zebranie obędzie się zgodnie z zapisami statutu, pół godziny później tj. w tym samym dniu o godz. 17
:30.

Proponowany porządek Obrad:

I termin

1.Otwarcie, cel zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

5.Przyjęcie ewentualnych wniosków i porządku obrad.

6.Sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu za 2018r.

7.Dyskusja nad sprawozdaniem.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu LGD za rok 2018.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności za rok 2018.

10.Dyskusja nad sprawozdaniem.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

12.Sprawozdanie Rady LGD ze swojej działalności za rok 2018.

13.Dyskusja nad sprawozdaniem.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Rady LGD za rok 2018.

15.Wniesienie pod obrady Walnego Zebrania projektu planu pracy Zarządu na rok 2019.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2019r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD.

18.Wybory uzupełniające do Rady LGD.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady LGD.

20.Wybory uzupełniające do Zarządu LGD.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu LGD.

22.Bieżące informacje o stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023 

23.Podjecie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu Rady LGD.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

26.Informacja o reorganizacji Biura Zarządu LGD.

27.Wolne głosy i wnioski, w tym informacja o planowanym trzydniowym wyjeździe studyjnym dla lokalnych liderów z uwzględnieniem aktywnych członków LGD.

28.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 


II termin

1.Otwarcie, cel zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

5.Przyjęcie ewentualnych wniosków i porządku obrad.

6.Sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu za 2018r.

7.Dyskusja nad sprawozdaniem.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego Zarządu LGD za rok 2018.

9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności za rok 2018.

10.Dyskusja nad sprawozdaniem.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

12.Sprawozdanie Rady LGD ze swojej działalności za rok 2018.

13.Dyskusja nad sprawozdaniem.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Rady LGD za rok 2018.

15.Wniesienie pod obrady Walnego Zebrania projektu planu pracy Zarządu na rok 2019.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na rok 2019r.

17.Bieżące informacje o stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023 

18.Podjecie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu Rady LGD.

20.Informacja o reorganizacji Biura Zarządu LGD.

21.Wolne głosy i wnioski, w tym informacja o planowanym trzydniowym wyjeździe studyjnym dla lokalnych liderów z uwzględnieniem aktywnych członków LGD.

22.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL