Dotacje dla organizacji pozarządowych.

herb UMSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wymienionych w § 3 w przypadku, gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

W konkursie będą wybrane oferty w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województw w następujących zadaniach szczegółowych:
 
1) Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie: a) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od sponsorów, darowizny osób fizycznych i prawnych, tworzenie i wdrażanie planów fundrisingowych. (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli min. 10 organizacji z min. 2 powiatów); b) tematyki realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych oraz funkcjonowania organizacji – organizacja konferencji i szkoleń merytorycznych mających wpływ na jakość realizowanych zadań i funkcjonowanie organizacji (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli organizacji z min. 3 powiatów).

2) Edukacja obywatelska w szkołach, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami, np. w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.

3) Edukacja obywatelska w kontekście Roku Praw Kobiet, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.

4) Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim przez: 1) Wsparcie organizatorów wolontariatu poprzez np. szkolenia, organizację spotkań regionalnych. 2) Promowanie postaw wolontariackich m.in. poprzez organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 3) Organizacja praktyk wolontariackich dla młodzieży.

5) Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko - mazurskiego, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. Zadania nie dotyczą obszaru rozwoju kultury fizycznej. UWAGA: Składająca ofertę organizacja w zakresie określonym w pkt. 5. zobowiązana jest do podania nazwy zewnętrznego funduszu/konkursu/programu, w ramach którego uzyskała dofinansowanie (wraz z linkiem do zasad funduszu/konkursu/programu) oraz opisać w jaki sposób realizowane zadanie będzie miało wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2018 roku i zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia 2018 roku.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17 - pok. nr 3). Można je przesyłać również za pomocą poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

 

więcej informacji

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL