Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

logotypy programu PROW 2014-2020 
Ogłoszenie o naborze wniosków 
Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
I. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 27.11.2017r. do 20.12.2017r. 
Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” przy ul. Braniewskiej 11, 14-530 Frombork
Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. 

II. Formy wsparcia:
W formie „premii”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zapisami LSR
•90 000,00 zł– dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą
•100 000,00 zł– dla osób z grup defaworyzowanych lub osób, które zatrudnią osoby z grup defaworyzowanych 

III. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej 

IV. Warunki udzielania wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(T.j.Dz.U. z 2017r. poz. 772; zm.:Dz.U. z 2017r. poz.1588.) 

V. Kryteria wyboru operacji:
Złożone wnioski będą ocenione wg kryteriów wyboru. Dodatkowo minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 12 punktów  

VI. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty , potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

VII. Limit dostępnych środków w ramach naboru: 
Limit dostępnych środków w ramach naboru dla  zakładania działalności gospodarczej wynosi 710 000,00zł (siedemset dziesięć tysięcy zł 00/100gr)

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:
Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy i kryteria wyboru operacji udostępniane są w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, biurze terenowym LGD w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2 oraz znajdują się na stronie internetowej LGD  www.lgdwysoczyzna.pl
Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

IX. Dodatkowe informacje: 
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, biurze terenowym LGD w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2, tel.55 231 12 52, 604 537 228, 791 526 599, e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, można również skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego ogłaszanego naboru.

Do pobrania: Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL