Walne Zebranie Członków LGD

Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" podaje do publicznej wiadomości informację o Walnym Zebraniu Członków LGD,  które odbędzie się w poniedziałek (18.07.2016r.) o godz.17:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Piłsudskiego 2.

W przypadku braku quorum w podanym terminie kolejne zebranie odbędzie się zgodnie z zapisami statutu, pół godziny później tj. w tym samym dniu o godz.17:30

porządek obrad:

1.Otwarcie, cel zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5.Przyjęcie ewentualnych wniosków i porządku obrad.
6.Informacja dotycząca zaawansowania prac dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
8.Dyskusja nad sprawozdaniem
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” do Związku Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

wprowadził:  administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL