Unijne pieniądze na rozwój wsi i małych miasteczek

prow 2014-2020

 

Dużo się słyszy o środkach unijnych, dzięki którym powstaje coraz więcej inwestycji zmieniających krajobraz wokół naszego otoczenia oraz poprawia się jakość życia.
Niewątpliwie do takich instrumentów wsparcia należy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego dysponowane są środki na obszary wiejskie, w tym miasta do 20tyś. mieszkańców.

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” jest organizacją pozarządową za pośrednictwem której mieszkańcy powiatu braniewskiego oraz gmin Milejewo, Młynary i Tolkmicko mogą  pozyskiwać środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. To właśnie ta organizacja w roku ubiegłym wraz z  lokalną społecznością  opracowała strategię rozwoju, w ramach której chce zagospodarować na obszarze swojego działania pozyskane  środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, turystyki,  zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz na szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnej.
O pieniądze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  głównie ubiegać się mogą  wcześniej wspomniani mieszkańcy obszaru, jak również lokalne samorządy i organizacje pozarządowe.
W pierwszej kolejności rozdysponowane zostaną środki na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, remonty dróg lokalnych oraz przedsięwzięcia związane z promocją Północnej Warmii   i Wysoczyzny Elbląskiej.
Do roku 2020 zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, LGD planuje wydać w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju blisko 8,5 mln zł, licząc tym samym na bonus w postaci dodatkowych pieniędzy, przeznaczonych na rozwój obszaru,  za sprawnie realizowane działania.
Szczegółowy zakres przedsięwzięć  na jakie będzie można otrzymać wsparcie unijne określa dokument Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ”Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”, dostępny w zakładce „Lokalna Strategia Rozwoju”.
Na naszej stronie zamieszczane są również aktualne informacje dotyczące realizowanego programu,        tj. zasady przyznawania dofinansowania, typy operacji mające największe szanse wsparcia z budżetu LSR jak również procedury i oceny wyboru operacji.  Dlatego gorąco zachęcamy do ich śledzenia w trakcie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dodatkowych informacji oraz bezpłatnego doradztwa udziela Biuro Zarządu LGD, mieszczące się   we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11 tel. 55 231 12 52.

 

Biuro Zarządu LGD

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL