Młodzież w działaniu...

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu: Program „Młodzież w działaniu”. systemy wsparcia młodzieży, wsparcie na rzecz mobilności osób pracujących z młodzieżą.
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji, by wzbogacić ich profil jako osób pracujących z młodzieżą. Promując wśród osób pracujących z młodzieżą długoterminowe doświadczenia z zakresu transnarodowego uczenia się, nowe działanie będzie miało na celu także wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innegośrodowiska. Niniejsze zaproszenie poprawi też tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i będzie miało swój udział w realizacji priorytetowego założenia politycznego, jakim jest wspieranie, uznanie i profesjonalizacja pracy z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie.

Cele zaproszenia do składania wniosków są następujące:
— dać szansę osobom pracującym z młodzieżą doświadczenia innej rzeczywistości na polu zawodowym, w innym kraju,
— uzyskać lepsze rozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą,
— zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą,
— promować wymianę doświadczeń i podejść do pracy z młodzieżą i edukacji „pozaformalnej” w Europie,
— przyczynić się do tworzenia silniejszych, wyższej jakości partnerstw pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w całej Europie,
— wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą w Europie.
Wnioski składają organizacje nienastawione na zysk. Mogą nimi być:
— organizacje pozarządowe (NGO),
— organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżąna szczeblu europejskim (ENGO), skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu państw programu „Młodzież w działaniu”,
— organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym.
(Dotyczy to zarówno kandydatów, jak i partnerów).
Wnioski o dotacje muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i złożone na specjalnie wyznaczonym w tym celu elektronicznym formularzu.
Formularze dostępne są pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 dnia 3 września 2012 r.
Papierową wersję wniosku należy przesłać do dnia 3 września na następujący adres:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth in Action Programme — EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Z poważaniem
Małgorzata Wasilenko
Director
Warmia - Mazury EU Office
East Poland House
Avenue de Tervueren 48

 

 

wprowadził: administrator
1040 Brussels, Belgium
tel. 0032 2 738 02 26
fax 0032 2 735 33 20

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL