Odnawianie wsi od nowego roku

drogaŚladem innych regionów Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczyna wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w którym warto żyć…” Jest to nawiązanie do wizji rozwoju regionu określonej w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, ponieważ Program jest formą operacjonalizacji założeń tego dokumentu strategicznego. Założenia ogólne do Programu zostały zatwierdzone uchwałą Nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r.

W imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Programem kieruje Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województw Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Zarządca Programu). Za realizację działań przewidzianych Programem odpowiada Biuro Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem głównym programu jest wzrost aktywności i integracji społeczności obszarów wiejskich i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz swojego sołectwa, a także poprawa warunków życia mieszkańców wsi.
Poszczególne działania Programu i szczegółowe harmonogramy będą planowane corocznie
w zależności od dostępnych środków budżetowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zewnętrznych, w tym środków w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W ramach Programu przewiduje się następujące formy wsparcia:
•szkolenia i warsztaty dla grup odnowy wsi i ich liderów, koordynatorów gminnych, władz gmin oraz moderatorów,
•wyjazdy studyjne dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu,
•wydarzenia służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy sołectwami oraz wymianie doświadczeń,
•konkursy dotyczące estetyki wsi i sukcesów we wdrażaniu Programu,
•otwarte konkursy ofert w zakresie związanym z wdrażaniem i promocją idei odnowy wsi,
•dofinansowanie inwestycji i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców  sołectw uczestniczących w Programie, w tym inicjatyw partnerskich
•działania promocyjno-informacyjne: konferencje, spotkania informacyjne, wydanie publikacji.
Do udziału w inicjatywie zostaną zaproszone sołectwa, których zgłoszenia będą dokonywać odpowiednie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Warunkiem udziału sołectwa jest powołanie co najmniej pięcioosobowej grupy odnowy wsi, w tym jej lidera. Na początku 2012 roku planowane jest ogłoszenie naboru do Programu. W pierwszym roku realizacji inicatywy osobom zaangażowanym w proces odnowy wsi zostaną zaoferowane szkolenia, wyjazdy studyjne oraz wsparcie w procesie tworzenia i aktualizowania planów odnowy miejscowości. Istotne jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców zarówno w przygotowanie strategii budowania potencjału wsi, określenie celów i kierunków rozwoju, jak i wdrażanie przyjętych założeń. Uspołecznione opracowanie i realizowanie planu odnowy wsi będzie jednym z zadań powołanej grupy.
W kolejnych latach planowane jest rozwijanie zakresu wsparcia i rozszerzanie Programu o nowe wydarzenia, konkursy i spotkania służące wymianie doświadczeń, jednak będzie to uzależnione od możliwości finansowych Samorządu.

Kamila Górska-Kłodzińska

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

źródło: artykuł pochodzi  z Biuletynu KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 10/2011

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL