Lista rankingowa ocenionych wniosków...

Rada Programowa LGD- Wysoczyzna Elbląska w dniu 28 grudnia 2009r dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi kryteriami oceny merytorycznej.

 

poniżej przedstawiona została lista rankingowa ocenionych wniosków.

Lista rankingowa ocenionych wniosków

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL